Tel: (61) 851-05-18 w. 21, 662 22 11 33
logo-txt

Rekrutacja

Zapisz się do szkoły policealnej.
Skorzystaj z formularza.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij rekrutację

Lokalizacje:Zdobądź zawód zupełnie za darmo!

Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy!

Wybierz jeden z czterech atrakcyjnych kierunków!

Studia 2w1 - zdobądź wykształcenie oraz zawód!

Zyskaj dodatkowy atut i zawodowe wykształcenie

Strona główna » Oferta » Technik archiwista

Technik archiwista

      Dostępny w: Poznań | Gdańsk | Gliwice

 

Uzyskując tytuł Technika Archiwisty, nabywacie uprawnienia do nadzorowania prac z zakresu podstawowych zadań w archiwum, a także opracowywania i popularyzowania materiałów archiwalnych.

Nauka obejmuje cztery semestry, a zatrudnienie można znaleźć w archiwach państwowych oraz zakładowych, składnicach akt, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Kierunek

Technik archiwista

 

Forma kształcenia

Szkoła Policealna

Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji

K1 Organizacja i prowadzenie archiwum

K2 Opracowywanie materiałów archiwalnych

 

Liczba semestrów

4 semestry/700h

Cele kształcenia

Ogólnym celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego zawodowego z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązaną z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, jednocześnie zapewniając im możliwość sprostaniu wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ora zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki

 

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHIWISTA Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu technika archiwisty uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

  1. Umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadzona do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
  2. Umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
  3. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym;
  4. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
  5. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania  i krytycznej analizy informacji;
  6. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
  7. Umiejętność pracy w zespole. 
    

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIKA ARCHIWISTY
 

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem oraz udostępnianiem końcowym z dokumentacją. Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych, zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt. Każda instytucja czy organizacja, jak również każdy w niej pracujący wytwarzają dokumenty. Mają one określoną wartość. W związku z tym muszą być odpowiednio sklasyfikowane, opisane i zabezpieczone. Istniejące normy ściśle określają w jakiej formie i jakich warunkach mogą być przechowywane różne typy dokumentów. Wiedzę o tym posiadają archiwiści.  Zadaniem archiwistów jest odpowiednie zabezpieczenie akt, czemu służą specjalne opakowania i odpowiednio przygotowane pomieszczenia. Jego zadaniem jest także sporządzanie pomocy ewidencyjnych, dzięki którym łatwiej można skorzystać z dokumentów.

Niezwykle istotnym zadaniem archiwisty jest udostępnianie akt. Wiąże się to często z przeprowadzaniem kwerend archiwalnych, wystawianiem zaświadczeń robieniem kopii czy odpisów. Obwarowane jest to wieloma przepisami np. o ochronie danych osobowych czy ochronie praw autorskich. 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIKA ARCHIWISTY

Każdy wytwarza dokumenty i chociaż współczesne tendencje idą w kierunku ograniczania dokumentacji papierowej, na rzecz dokumentów elektronicznych, to przybywa zarówno jednej jak i drugiej. Obecnie coraz bardziej poszukiwanym towarem staje się wiedza, którą zawierają dokumenty. Odpowiednie ich zabezpieczenie, by nie stracić bezpowrotnie ważnych informacji i świadectw., wymaga coraz lepszego, fachowego przygotowania. Również orientacja na temat posiadanych zbiorów oraz sprawne ich wykorzystywanie obliguje do kształcenia specjalistów w tej dziedzinie.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

Absolwent szkoły kształcącej zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 

  1. Organizacja i prowadzenie archiwum;
  2. Opracowywanie materiałów archiwalnych.