Tel: (61) 851-05-18 w. 21, 662 22 11 33
logo-txt

Rekrutacja

Zapisz się do szkoły policealnej.
Skorzystaj z formularza.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij rekrutację

Lokalizacje:Zdobądź zawód zupełnie za darmo!

Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy!

Wybierz jeden z czterech atrakcyjnych kierunków!

Studia 2w1 - zdobądź wykształcenie oraz zawód!

Zyskaj dodatkowy atut i zawodowe wykształcenie

Strona główna » Oferta » Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

      Dostępny w: Poznań | Gdańsk | Gliwice

 

Uzyskanie tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, uprawnia do oceny stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych. Ważnym atutem jest możliwość organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nauka trwa trzy semestry. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy bezpieczeństwa i higieny pracy.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Kierunek

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Forma kształcenia

Szkoła Policealna

Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji


K1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Liczba semestrów

3 semestry/525 h

Cele kształcenia


Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Zadania szkoły są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym.
W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego zawodowego z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązaną z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, jednocześnie zapewniając im możliwość sprostaniu wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ora zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki

 

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSWA I HIGIENY PRACY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

  1. Umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadzona do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
  2. Umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
  3. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym;
  4. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
  5. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania  i krytycznej analizy informacji;
  6. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
  7. Umiejętność pracy w zespole. 
    

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSWA I HIGIENY PRACY 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie pracy, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniem, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami z wykonywaną pracą, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i  organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze lub konsultacyjne dla firm  i instytucji , które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracowników służby BHP.
 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIKA BEZPIECZEŃSWA I HIGIENY PRACY 

Współczesny biznes to lawinowo narastająca komunikacja oraz ciągła presja na innowacyjność i efektywność kosztową. Taka sytuacja tworzy trudne i wymagające środowisko pracy, natomiast sektor zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy staje się strategicznym elementem w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Aktualnie pracodawcy są coraz bardziej świadomi oczekiwań jakie stawiają swoim pracownikom, oczekując przede wszystkim kwalifikacji faktycznych umiejętności i kompetencji zarówno w obszarze zawodowym, jak i społecznym. Oczekiwania te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to związane z dużą liczbą i małą czytelnością obowiązujących przepisów,  procesem kontroli organizacji oraz obowiązkami pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy nieustannie podnosi kwalifikacje i doskonali kompetencje pamiętając pracownicy służb bhp stanowią we współczesnym świecie newralgiczną grupę odpowiadającą za bezpieczeństwo w organizacji. 

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSWA I HIGIENY PRACY 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
  2. Rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
  3. Współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
  4. Organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.