Tel: (61) 851-05-18 w. 21, 662 22 11 33
logo-txt

Rekrutacja

Zapisz się do szkoły policealnej.
Skorzystaj z formularza.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij rekrutację

Lokalizacje:Zdobądź zawód zupełnie za darmo!

Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy!

Wybierz jeden z czterech atrakcyjnych kierunków!

Studia 2w1 - zdobądź wykształcenie oraz zawód!

Zyskaj dodatkowy atut i zawodowe wykształcenie

Strona główna » Artykuł » Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

       Dostępny w: Poznań | Gliwice 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia jest przygotowanie absolwentów do realizacji działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. 

Absolwent przygotowany jest także do zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Nauka trwa cztery semestry.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Kierunek

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

Forma kształcenia

Szkoła Policealna

Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji


Z.3 Ochrona osób i mienia

 

Liczba semestrów

4 semestry/700h

Cele kształcenia

Ogólnym celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązaną z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie, co najmniej, wymienionych powyżej celów ogólnych kształcenia zawodowego.

 

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywania w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym umiejętność:

 1. zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
 2. wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
 3. wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
 4. komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
 5. sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
 6. wyszukiwania, selekcjonowania  i krytycznej analizy informacji;
 7. rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
 8. pracy zespołowej.


W przedmiotach „Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń”, „Bezpieczeństwo wewnętrzne i zagrożenia terrorystyczne” oraz „BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej”, występuje ścisła korelacja z przedmiotem „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Współzależność treści nauczania polega, przede wszystkim, na kształtowaniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i zbiorowe oraz przekonania o potrzebie czynnego udziału w tworzeniu niezagrożonej przestrzeni życiowej. Treści nauczania stanowiące podbudowę dla kształcenia zawodowego dotyczą skali oraz różnorodności zagrożeń naturalnych, i antropogenicznych, zasad postępowania przy ewakuacji, z terenów zagrożonych, umiejętności niezbędnych do indywidualnego udzielania pierwszej pomocy w różnych warunkach zagrażających życiu i zdrowiu oraz wiedzy, dotyczącej zasad reagowania w sytuacjach kryzysowych. Informacje te znajdują powiązanie z treściami kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Kształcenie umiejętności objętych przedmiotem „Zarządzanie w ochronie” bazuje na treściach i umiejętnościach zawartych w „Podstawach przedsiębiorczości” w szczególności w takich obszarach jak: prowadzenie własnej działalności gospodarczej, sporządzanie biznesplanu, komunikacji i podejmowania decyzji czy planowania kariery zawodowej. 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA  

Zmiany systemowe, jakie miały miejsce w polskiej gospodarce oraz nakładające się na nie nowe zjawiska w technice, organizacji pracy i bezpieczeństwie, zapoczątkowały dynamiczny rozwój komercyjnych usług związanych z ochroną osób i mienia. Tradycyjne struktury ochronne powołane przez państwo części swych  zadań przekazały prywatnemu sektorowi, zajmującemu się ochroną życia i zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska, zarówno przed zagrożeniami ze strony sił natury, jak i wynikającymi z działalności człowieka. Od tej pory zabezpieczenie podstawowych wartości egzystencjalnych i materialnych stało się domeną także niepaństwowych formacji ochronnych. W związku z tym, pojawiła się konieczność profesjonalnego przygotowania kadr ochronnych do zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia. Szkoły policealne kształcące w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, przygotowują słuchaczy do zadań realizowanych w ramach wewnętrznych służb ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Absolwent szkoły ma również możliwość ubiegania się o wydanie, przez właściwą terytorialnie Komendę Wojewódzką Policji, licencji pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia. Podstawowy zakres zadań pracownika ochrony obejmuje ochronę osób, czyli działania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia, polegająca na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko dobrom materialnym. Zawód technik ochrony fizycznej osób i mienia otwiera również możliwość pracy przy zabezpieczeniu imprez masowych.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 
 

Bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka. Zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy społeczne czy państwa, starają się zapewnić sobie akceptowalny poziom bezpieczeństwa. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, wzrasta ilość i świadomość zagrożeń, a tym samym zapotrzebowanie na profesjonalne usługi ochrony. Rynek pracy oczekuje na wykwalifikowanych pracowników ochrony, których wiedza i umiejętności przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli. Osoby przedsiębiorcze w tej branży mogą ubiegać się o uzyskanie koncesji i otworzyć własną firmę, świadczącą usługi w zakresie ochrony osób i mienia, wpływając jednocześnie na kształtowanie się komercyjnego sektora bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii przeobraża otaczająca nas rzeczywistość, wpływając na większą część ludzkiej aktywności. W konsekwencji również bezpieczeństwo, jego zapewnienie i ochrona coraz częściej opiera się na nowoczesnych elektronicznych technologiach, pozwalających na wykrycie i neutralizację zagrożeń. Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma za zadanie zaznajomić słuchaczy ze współczesnymi systemami elektronicznego zabezpieczenia osób i mienia a także infrastruktury krytycznej państwa.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, absolwent szkoły kształcącej zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
 2. Organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
 3. Organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych;
 4. Organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych.
   

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach lub grupie zawodów PKZ (Z.b);
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia Z.3. Ochrona osób i mienia.