Tel: (61) 851-05-18 w. 21, 662 22 11 33
logo-txt

Rekrutacja

Zapisz się do szkoły policealnej.
Skorzystaj z formularza.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij rekrutację

Lokalizacje:Zdobądź zawód zupełnie za darmo!

Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy!

Wybierz jeden z czterech atrakcyjnych kierunków!

Studia 2w1 - zdobądź wykształcenie oraz zawód!

Zyskaj dodatkowy atut i zawodowe wykształcenie

Strona główna » Oferta » Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

    Dostępny w: Poznań | Gdańsk | Gliwice

 

Absolwent kierunku Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Nauka trwa cztery semestry.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Kierunek

Technik rachunkowości

 

Forma kształcenia

Szkoła Policealna

Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji

K1 Prowadzenie rachunkowości
K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

Liczba semestrów

4 semestry/700h

Cele kształcenia

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania
na zmieniającym się rynku pracy.
Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.
W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego.

 

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu technika rachunkowości uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

  1. Umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadzona do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
  2. Umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
  3. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym;
  4. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
  5. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania  i krytycznej analizy informacji;
  6. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
  7. Umiejętność pracy w zespole.

 
INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI 

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

Rozwój gospodarki i związana z nią informatyzacja systemu rachunkowości sprawia, że pracodawca na rynku pracy poszukuje wykształconego, otwartego na aktualizowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracownika. Zawód technika rachunkowości odgrywa coraz większą rolę w związku z powstawaniem coraz to nowych przedsiębiorstw i instytucji. Umożliwia uczestnictwo w życiu gospodarczym w kraju i poza jego granicami ze względu na ujednolicenie systemu rachunkowości w różnych krajach.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Prowadzenia rachunkowości;
  2. Rozliczania danin publicznych;
  3. Rozliczania wynagrodzeń;
  4. Rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
  5. Prowadzenia analizy finansowej.
    

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik rachunkowości:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, OMZ);
 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(A.m);
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: Prowadzenie rachunkowości (A.36.) oraz Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65. ).
   

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.